Algemene Voorwaarden

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden

De website http://www.verwarmingsketelshop.be is een initiatief van:

Verwarmslimmer.be BVBA (hierna 'Verwarmslimmer.be" of “wij”)
Industriepark De Bruwaan 5
9700 Oudenaarde
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0555.973.019
E-mail: info@verwarmingsketelshop.be
Telefoon: 0800/ 12 036

Overige begrippen in deze Algemene Voorwaarden dienen als volgt te worden verstaan;

'Klant': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Verwarmslimmer.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eveneens de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag via de website indient of gebruik maakt van de website. Iedere ‘Klant’ verbindt er zich toe de producten of diensten op Verwarmslimmer.be niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen en diensten die het voorwerp van de Verkoopovereenkomst vormen.

Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Klant. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

‘Herstellingen en Onderhoud’: Alle diensten van welke aard dan ook aangeboden door Verwarmslimmer.be, tot onderhoud of herstel van producten of goederen aangekocht bij Verwarmslimmer.be of bij derden. Hieronder vallen ook de onverwachte dringende en geplande herstellingen. Verderop ook ‘werken’ of ‘diensten’ genoemd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Verwarmslimmer.be en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Privacy Statement, Cookie Verklaring, Verkoopovereenkomst en alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. De titel van deze overeenkomsten is enkel indicatief en zal geen grond kunnen vormen voor enig geschil omtrent de bepalingen opgenomen hierin.

Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven te allen tijde onverkort van toepassing.

Verwarmslimmer.be behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst voor een herstelling, onderhoud of andere dienst tussen de Klant en Verwarmslimmer.be komt tot stand zodra Verwarmslimmer.be de aanvraag, door de Klant verzonden met behulp van de website, via email, schriftelijk of telefonisch, aanvaardt. Een aanvraag geldt als een eenzijdige verbintenis van de Klant tegenover Verwarmslimmer.be.

Verwarmslimmer.be kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de aanvraag te weigeren. Indien de aanvraag niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Verwarmslimmer.be de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Verwarmslimmer.be de aanvraag weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Klant heeft dan geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Verwarmslimmer.be kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

Het inplannen van afspraken voor onderhoud en/of herstellingen gebeurt door de Klant zelf via ons online aanvraagformulier of via telefoon. Na bevestiging langs onze kant staat deze afspraak vast. Het wijzigen of annuleren van een afspraak moet minstens twee (2) werkdagen op voorhand aan Verwarmslimmer.be worden gecommuniceerd. Indien de Klant dit niet respecteert zullen de kosten, ontstaan door het laattijdig annuleren of wijzigen van de afspraak, volledig ten laste van de klant zijn. Dringende herstellingen worden steeds telefonisch ingepland. 

3. Inhoud van de te presteren diensten

Diensten van Verwarmslimmer.be kunnen online worden aangevraagd via de website http://www.verwarmingsketelshop.beVerwarmslimmer.be zal deze diensten verlenen op de plaats die werd overeengekomen en, bij gebrek aan een uitdrukkelijke overeenkomst ter zake, op de plaats waar de goederen, die het voorwerp uitmaken van de diensten, gelegen zijn. Verwarmslimmer.be gaat er altijd vanuit dat het adres dat opgegeven is door de Klant, de plaats is waar de goederen zich bevinden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om hierover duidelijk te communiceren. Verwarmslimmer.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

Verwarmslimmer.be zal de diensten verlenen binnen de voor haar normale werkdagen en –uren, tenzij anders overeengekomen, en binnen een redelijke termijn. Aan diensten verleend in ongebruikelijke situaties zoals buiten de normale werkuren of dringende werken, kunnen extra kosten worden aangerekend. Eveneens de diensten buiten het bereik van deze overeenkomst en op vraag van de Klant geleverd, worden afzonderlijk aangerekend volgens het op dat moment geldende tarief van Verwarmslimmer.be.

De duur van de werken door Verwarmslimmer.be gecommuniceerd is enkel indicatief. Bij onverwachte situaties, moeilijkere werksituaties of andere situaties die een verlenging van de duur van de werken tot gevolg hebben, zijn steeds mogelijk en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Een verlenging van de werkduur of extra kosten zullen steeds duidelijk aan de Klant gecommuniceerd worden.

4. Levering

Verwarmslimmer.be zal na het uitvoeren van de werken alle goederen leveren aan de opdrachtgever. De Klant wordt verwittigd dat de werken zijn uitgevoerd en impliciet uitgenodigd om er bezit van te nemen, er de staat van na te gaan en het werk te aanvaarden. De levering stelt de datum van beëindiging van de werken vast.  

5. Prijzen en betalingen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen. De overeengekomen prijs is een forfaitaire prijs voor de te leveren diensten die alle kosten en uitgaven dekt verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening evenals de winsten. In deze prijzen zijn de verplaatsingskosten, werkuren en vervangstukken reeds inbegrepen, behoudens andersluidende overeenkomst.

De prijzen voor herstellingen zijn onvoorzienbaar. Hier is dan ook geen vast tarief van toepassing en zal definitief worden bepaald na het uitvoeren van de werken. De prijzen van onderhoud worden berekend aan de hand van een onderhoudsplan, dit vormt een vast bedrag per maand en zal direct moeten worden betaald bij de sluiting van de overeenkomst. Indien de Klant geen onderhoudsplan heeft opgesteld, of indien de werken buiten het gekozen plan vallen, zal de prijs evenwel worden berekend aan de hand van de werkuren, verplaatsingskosten en vervangstukken.

De Klant is de prijs verschuldigd die Verwarmslimmer.be in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Verwarmslimmer.be worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk worden gecommuniceerd. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Verwarmslimmer.be heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

6. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de door u opgevraagde diensten.  Bij het ontbreken van deze gegevens zal de aanvraag onvermijdelijk worden geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren op onze website.

7. Wijzigingen website

Verwarmslimmer.be verbindt er zich toe om zich naar zijn best vermogen in te spannen om de website ten voordele van de Klant bruikbaar of functioneel te houden. Verwarmslimmer.be heeft te allen tijde het recht om de website en toebehoren aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Verwarmslimmer.be behoudt ook het recht de aangeboden website en toebehoren van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, Verwarmslimmer.be zal zich inspannen om eventuele fouten in de Websitesoftware op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld. Verwarmslimmer.be heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding, en sluit dus uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit, in dergelijke gevallen.

8. Herroeping

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of afsluiten van de overeenkomst als het gaat om diensten, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Verwarmslimmer.be hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

De Consument heeft echter geen recht op herroeping in geval van:

  • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Verwarmslimmer.be de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. Verwarmslimmer.be betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Verwarmslimmer.be meedelen. Deze mededeling moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten. Dringende herstellingen worden steeds telefonisch ingepland en vallen niet onder het herroepingsrecht.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

  • De vermelding van volgende twee data, namelijk de datum van overeenkomst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de Consument;
  • Handtekening van de Consument.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht.

9.  Aansprakelijkheid

Verwarmslimmer.be kan niet garanderen dat de website altijd zonder onderbrekingen, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Verwarmslimmer.be houdt zich het recht voor de website (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Klant daar enige rechten uit kan ontlenen. Verwarmslimmer.be zal wel de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Verwarmslimmer.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan uit het gebruik van informatie op de website.

De website kan links bevatten naar andere internetpagina’s onderhouden door derden. Verwarmslimmer.be verschaft enkel de toegang tot deze pagina’s en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Enkel de eigenaars van de pagina’s zijn verantwoordelijk voor hun inhoud.

Verwarmslimmer.be sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik door de Klant en/of derden van de producten of goederen die hersteld, onderhouden, verkocht of gehuurd zijn.

10. Overmacht

Indien Verwarmslimmer.be door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Verwarmslimmer.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Verwarmslimmer.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

11. Klachten

Om de dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van Verwarmslimmer.be te verbeteren verzoeken wij dat alle klachten steeds schriftelijk worden overgemaakt. De Klant moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Verwarmslimmer.be, binnen de zeven (7) dagen na beëindiging van de herstelling of het onderhoud. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering aan die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video. Verwarmslimmer.be verbindt er zich dan ook toe om bij elke klacht binnen de veertien (14) dagen te communiceren met de Klant.

 12. Gebreken

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op de overeenkomsten waarin de Klant eveneens een product koopt van Verwarmslimmer.be. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar.

De Klant kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken. De concrete bepalingen omtrent de garantie voor de gekochte goederen bij Verwarmslimmer.be, zijn te vinden in de Verkoopvoorwaarden.

Verwarmslimmer.be gaat steeds een inspanningsverbintenis aan bij de uitvoering van de herstellingen en onderhouden. Dit betekent dat Verwarmslimmer.be alles in het werk zal stellen om de herstellingen of onderhouden zo kwaliteitsvol, professioneel en efficiënt mogelijk uit te voeren. Gebreken die tijdens of na uitvoering van de werken ontstaan en niet zichtbaar waren bij de levering, moeten zoals de klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk worden communiceren aan Verwarmslimmer.be binnen de zeven (7) dagen na beëindiging van de werken.

Een zichtbaar gebrek wordt door de Klant aanvaard bij de levering. Indien de Klant een zichtbaar gebrek waarneemt, moet Verwarmslimmer.be meteen op de hoogte worden gebracht. Het in ontvangst en in gebruik nemen van de zaak zonder enig voorbehoud of de betaling van de volledige prijs zonder voorbehoud impliceert een aanvaarding van de werken. Een onzichtbaar gebrek moet binnen de zeven (7) dagen na de vaststelling ervan worden gecommuniceerd aan Verwarmslimmer.be.

13. Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.

 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de werken geleverd door Verwarmslimmer.be als op de website en toebehoren is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van enig geschil wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kunnen alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website van Verwarmslimmer.be worden voorgelegd aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of de bevoegde rechtbank van hat arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Verwarmslimmer.be zich bevindt, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

Partijen aanvaarden dat e-mails gelden als schriftelijk bewijs, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Niettegenstaande bepalingen in andere overeenkomsten, zullen de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden altijd primeren. Deze overeenkomst geldt dus te allen tijde boven andere overeenkomsten en is bijgevolg onverkort van toepassing op iedere aanvullende overeenkomst. Elk beding dat tegenstrijdig is met een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden wordt voor niet geschreven gehouden.

© 2016 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.